Vilkår og betingelser 

1 Generelt  

1.1 Nedstående vilkår og betingelser for å benytte seg av Astera AS sine tilbud, for deg med månedsabonnement, må godkjennes elektronisk eller på papir. Ved kjøp av enkelttjenester (for deg som betaler per treningsgruppe eller benytter deg av våre tilleggstjenester) godtas vilkår og betingelser ved skriftlig aksept, enten via e-post, kontaktskjemaet eller SMS. Vilkår og betingelser gjelder mellom den personen som er navngitt i avtalen og Astera AS.  

1.2 Personer som kan benytte seg av Astera AS sine tilbud er over 18 år og har en alminnelig god helsetilstand hvor det etter Astera AS sine vurderinger ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/ eller skade.  

2 For deg med månedsabonnement 

2.1 Generelt

2.1.1 Med månedsabonnement kan du delta på våre treningsgrupper inntil to ganger per uke, og vi blir sammen enige om hvilke treningsgrupper som passer deg best. Medlemskapet gjelder fra startdato angitt i medlemsavtalen.  

2.1.2 Astera AS vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud i samsvar med medlemmenes ønsker, behov og atferd. Til tider vil aktivitetssenteret kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force Majeure (som definert i punkt 6.1).  

2.1.3 Oppgradering av medlemskap: Som medlem kan du til enhver tid oppgradere ditt medlemskap for å få tilgang på flere av våre tjenester. Oppgradering trer i kraft med umiddelbar virkning.  

2.1.4 Nedgradering av medlemskap: Som medlem kan du til enhver tid nedgradere ditt medlemskap for å redusere tilgang til våre tjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.  

2.2 Innmelding 

2.2.1 Medlemskapet er et løpende avtaleforhold, inntil en eventuell oppsigelse forekommer. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre. Den enkelte blir en del av inntil to treningsgrupper per uke, og hvilke dette gjelder avtales ved innmelding. Dersom det forekommer endringer enkelte uker, skal dette meldes fra om i forkant av treningsgruppen via kontaktskjemaet på nettsiden, via sosiale medier, per e-post (post@asterahelse.no) eller via telefon/ SMS.  

2.3 Betaling 

2.3.1 Månedsabonnementet skal betales månedlig. Månedsabonnementet forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at månedsabonnementet betales til forfall.  

2.3.2 Ved bruk av automatisk betalingstjeneste (avtalegiro e.l.) er medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedsabonnement til Astera AS. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet, samt påse at betaling utføres innen forfall. Ved bruk av kortbetaling aksepterer medlemmet at det registrerte betalingskortet belastes til avtalt tidspunkt. Medlemmet er ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid.  

2.3.3 Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Astera AS kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.  

2.3.4 Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. 

2.4 Medlemmets ansvar  

2.4.1 Medlemmet plikter å informere Astera AS ved endring av kontaktopplysninger/ betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.  

2.4.2 Medlemmet er selv ansvarlig for å være hensiktsmessig skikket til å benytte seg av tilbudet til Astera AS. Dersom Astera AS ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet, vil Astera AS be om en samtale med mål om å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuell treningsadferd.  

2.5 Oppsigelse av medlemsavtalen 

2.5.1 Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi beskjed til Astera AS innen to (2) uker etter inngåelse av medlemsavtalen. Medlemmet kan benytte angrerettskjema som er tilgjengelig på vår nettside (elektronisk skjema eller som utskrift/ scannet dokument). Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må utøve angreretten i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.  

2.5.2 For nedgradering av månedsabonnement gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.1.4. 

2.5.3 Medlemskapet er et løpende avtaleforhold, og kan avsluttes når medlemmet selv ønsker. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned. Oppsigelsen av avtalen bør skje skriftlig via e-post (post@asterahelse.no), kontaktskjemaet vårt på nettsiden, telefon/ SMS eller ved personlig oppmøte på vårt aktivitetssenter for at begge parter skal kunne dokumentere oppsigelsen. Astera AS vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert.  

2.5.4 Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte utforutsette omstendigheter utenfor medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til Astera AS uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. Astera AS skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.  

2.5.5 Dersom Astera AS og medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan medlemsavtalen avsluttes uten oppsigelsestid. Astera AS kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell for å få bekreftet at det er forsvarlig at medlemmet trener med Astera AS. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuelt forhåndsbetalt andel av månedsabonnementet.   

2.5.6 Astera AS forbeholder seg retten til en årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Astera AS gi minst én (1) måneds varsel per e-post/ SMS. Prisendringene vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.  

2.5.7 Astera AS kan endre vilkårene og betingelsene i medlemsavtalen. Endringene vil tre i kraft én (1) måned fra varsel om endringene ble sendt per e-post eller SMS, regnet fra første månedsskifte. 

2.5.8 Vedtar Astera AS betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Ved slike endringer vil Astera AS gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. Særskilt oppsigelse i henhold til dette punktet kan kun skje ved at medlemmet gir melding til Astera AS innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted. Ved oppsigelse i henhold til dette punktet, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra Astera AS via e-post. 

2.5.9 Astera AS har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:  

2.5.10 Manglende betaling av månedsabonnement, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.  

2.5.11 Vesentlig brudd på medlemmets plikter i henhold til kapittel 2.4, herunder at medlemmet unnlater å etterfølge skriftlig eller muntlig advarsel fra Astera AS. 

3 For deg som betaler per treningsgruppe eller benytter deg av andre tjenester som betales enkeltvis (tilleggstjenester) 

3.1 Betaling og påmelding til treningsgrupper skal forekomme minimum 24 timer i forkant av øktene. Påmelding via sosiale medier, kontaktskjemaet via nettsiden eller per e-post (post@asterahelse.no).  

3.2 Betalingsmetode for både treningsgrupper og tilleggstjenester etter avtale med Astera AS.  

3.3 Ved avlysning av påmelding til en treningsgruppe eller en individuell avtale (kartleggingssamtale, aktivitetsveiledning, oppfølgingssamtale eller fysiske tester) mindre enn 24 timer i forkant av en treningsgruppe/ individuell avtale, vil ikke innbetalt beløp bli refundert, med mindre det forekommer en vesentlig begrunnelse. Vesentlig begrunnelse kan for eksempel innebære egen helsetilstand.  

3.4 Personer er selv ansvarlig for å være hensiktsmessig skikket til å benytte seg av tilbudet til Astera AS. Dersom Astera AS ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet, vil Astera AS be om en samtale med mål om å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuell treningsadferd.  

4 Personvern og sikkerhet 

4.1 I forbindelse med medlemskap, benyttelse av vår digitale tjeneste, og eventuelt kjøp av tilleggstjenester vil Astera AS behandle personopplysninger om deg. Informasjon om hvordan Astera AS behandler slike opplysninger og personvernrettigheter finnes i vår personvernerklæring.  

4.2 Generell informasjon fra Astera AS om medlemskapet eller annen informasjon tilknyttet bruk av våre tjenester vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som personen oppgir til oss.  

5 Personskade og ansvar ved tyveri 

5.1 Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. Astera AS er ikke ansvarlig for personskade som medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/ utøvelse av aktivitet på Astera AS sine treningsgrupper.  

5.2 Astera AS er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap og skader av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg på Astera AS sine gruppetimer.  

6 Ansvarsbegrensninger, lovvalg, tvist og verneting 

6.1 Astera AS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Astera AS sitt treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Astera AS sin kontroll og Astera AS ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force Majeure).  

6.2 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.  

6.3 Tvister mellom medlemmet og Astera AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.